Opublikowano: 27 lipiec 2010

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie 12 Zieleniewo - lipiec 2010


 Przetarg ze względu na brak

ofert pozostaje nieroztrzygnięty.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, ul. Solskiego 3
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie 12 Zieleniewo, gmina Kobylanka, powiat Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste:   
  1. KW SZ1T/00099082/1,
  2. KW SZ1T/00093322/4,
  3. KW SZ1T/00093321/7, 
I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU
Nieruchomość, dla której prowadzone są księgi wieczyste:
KW SZ1T/00099082/1; KW SZ1T/00093322/4; KW SZ1T/00093321/7;
zostanie sprzedana jako całość. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.000.000,00 - zł netto (dwanaście milionów zł.). Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Informujemy, że z dniem 01.01.2004r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. W/w nieruchomość w czasie ważności planu posiadała zapis: “UT- tereny urządzeń obsługi ludności w zakresie turystyki i rekreacji oraz innych obiektów i urządzeń usług towarzyszących – do dalszego użytkowania z możliwością wprowadzenia uzupełnień, pod warunkiem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zieleń wysoka – do bezwzględnego zachowania.”
W dniu 04.12.2001r. przyjęto Uchwałę Rady Gminy w Kobylance
nr XXXVI/238/01 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. Wyżej wymienione działki w studium położone są w obszarze  terenów zabudowanych – zabudowa rekreacyjna z utrzymaniem kierunku rozwoju wypoczynkowo – rekreacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że w trakcie jest opracowywana zmiana studium, zgodnie z którą dla obszaru objętego ww. działkami będą uszczegółowione zasady zagospodarowania terenu. Według tych założeń dla przedmiotowego obszaru będą przyjęte następujące strefy funkcjonalno -przestrzenne:
a)      Dla działek od nr 232/4 do nr 232/95 – strefa zabudowy mieszkaniowej,
b)      Dla działki nr 232/100 – strefa zabudowy usługowej (hotel) z dominantą przestrzenną,
c)       Dla działek nr 232/101 i 232/102 – strefa usługowo – parkowa.
Dla przedmiotowego obszaru będzie ustalony obowiązek sporządzania planu miejscowego zgodnego z ustaleniami w studium.
II. WARUNKI PRZETARGU
1. Przetargiem objęta jest nieruchomość opisana w punkcie I.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,- zł (jeden milion zł.) na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Banku Ochrony Środowiska O/Szczecin nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008 oraz złożenie dowodu wpłaty wraz z dokumentami opisanymi w pkt III ogłoszenia do dnia 9 sierpnia 2010 r., do godziny 11:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 206 w kopercie z dopiskiem “Przetarg na zakup nieruchomości w Zieleniewie”, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny zakupu. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu w terminie określonym w pkt. 5 z przyczyn nie leżących po stronie WFOŚiGW w Szczecinie, WFOŚiGW w Szczecinie może zatrzymać otrzymane wadium. Wadium oraz należność za zakupioną nieruchomość winny być wpłacone wyłącznie środkami pieniężnymi PLN. Wadium uczestnika przetargu, który nie wygra przetargu zostanie mu zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po przetargu. Dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku WFOŚiGW w Szczecinie.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 sierpnia 2010r. o godz. 11:30 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, sala 001. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Przetarg może być uznany za ważny bez względu na liczbę uczestników jeśli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Z uwagi na to, że gmina Kobylanka ma prawo pierwszeństwa kupna wymienionej nieruchomości, z uczestnikiem przetargu, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa warunkowa.
5. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia, jednorazowo wraz z należnym podatkiem VAT, najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, który zostanie wskazany przez WFOŚiGW w Szczecinie z 7-dniowym wyprzedzeniem, listem poleconym.
Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygra, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym nabywcy przez Sprzedającego.
 
6. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności  nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.  
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
8. Informacji w sprawie przedmiotu sprzedaży udziela: Gabriel Suchodolski, tel. 91 48-615-56 lub 48-615-58, fax 91 48-615-57 – czynny całą dobę.
III. Wymagane dokumenty uczestników przetargu:
  1. odpis dowodu tożsamości osoby fizycznej albo w przypadku osób prawnych aktualny (ostatni miesiąc) wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON.
  2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka.
  3. Oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem fizycznym i prawnym przedmiotu przetargu, że jest mu on znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.
  4. Oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
  5. W przypadku podmiotów zagranicznych i cudzoziemców: odpowiednie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).
  6. Dowód wpłaty wadium.

 

Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie wygrania przetargu.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20100723103940763.pdf)Operat szacunkowy8501 Kb2010-07-27 12:53
Pobierz plik (20100723104122573.pdf)20100723104122573.pdf9714 Kb2010-07-27 13:00
Pobierz plik (20100723104342974.pdf)Operat szacunkowy8556 Kb2010-07-27 13:01
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2010-07-27 12:44
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 11:03Data opublikowania: 2010-07-27 12:44
Liczba odsłon: 1942Historia zmian