Opublikowano: 14 grudzień 2010

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 Tel. (091) 4861556, fax (091) 4861557
 
 o g ł a s z a    p r z e t a r g   p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż osobowego samochodu typ:
OPEL VECTRA C 1.8 MR’02 Nr rej. ZS 6371C rok produkcji 2004, przebieg 141 723 km*
 
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Funduszu. Cena wywoławcza wynosi 19 800,00 zł brutto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemset).    

Oferta powinna zawierać
  • imię, nazwisko, adres,
  • nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wpisem z rejestru sadowego lub ewidencji oraz z upoważnieniem dla osób mających reprezentować oferenta w przetargu i podpisać umowę,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: BOŚ S.A. O/Szczecin Nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. Wniesienie wadium na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego). Oferent, który wniesie wadium po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.
 
Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, w dniach: 15-28.12.2010 r. w godz. 8.00 – 13.00 po wcześniejszym kontakcie ze specjalistą ds. administracyjnych.
 
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest podpisać umowę w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Po tym terminie oferta przestaje wiązać strony. Oferent, który nie dokona zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz wadium. W przypadku wycofania oferty przez oferenta lub nie podpisania umowy w wyznaczonym terminie, Fundusz ma prawo wybrać ofertę następną w kolejności bez konieczności rozpisywania drugiego przetargu.
 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje udziela specjalista ds. administracyjnych - Gabriel Suchodolski, nr tel. 91 486 15 56 wew. 120 w godz. 8.00 – 13.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG VECTRA” w sekretariacie sprzedającego do 29.12.2010 r. do godz. 12.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.12.2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie sprzedającego.

*Samochód jest w ciągłej eksploatacji, tym samym przebieg może ulec zmianie.

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20101213080118343.pdf)Ekspertyza i wycena rzeczoznawcy3723 Kb2010-12-14 08:29
Pobierz plik (Umowa VECTRA ZS6371C.doc)Umowa VECTRA ZS6371C.doc41 Kb2010-12-14 08:25
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2010-12-14 08:16
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 11:03Data opublikowania: 2010-12-14 08:16
Liczba odsłon: 2276Historia zmian