Opublikowano: 30 listopad 2016

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ W OBRĘBIE 12 ZIELENIEWO, GMINA KOBYLANKA, POWIAT STARGARD, WOJ. ZACHDNIOPOMORSKIE
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Miejsce położenia nieruchomości: Zieleniewo obr. 12, gmina Kobylanka, powiat:  Stargard, województwo zachodniopomorskie.

1. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

a) udział w wysokości ½ nieruchomości gruntowej o powierzchni 3297,00 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie księga wieczysta – KW SZ1T/00099082/1,

b) nieruchomość gruntowa o powierzchni 91968,00 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie księga wieczysta – KW SZ1T/00093322/4,

c) nieruchomość gruntowa o powierzchni 24514,00m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie księga wieczysta – KW SZ1T/00093321/7.

2. Przeznaczenie nieruchomości: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kobylanka. Przeznaczenia wymienionego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, przyjęty uchwałą nr XXXV/216/13 z dnia 11.07.2013 r. (Szczegóły w załączniku)

3. Termin wydania nieruchomości:  I - II kwartał 2017 r. do uzgodnienia.

4. Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem są nieruchomości: brak

5. Termin, miejsce składania pisemnych ofert: 05 stycznia 2017 r., godz. 12.00, Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3.

6. Wysokość ceny wywoławczej: 6.806.488,00 zł. netto (słownie: sześć milionów osiemset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych ) plus należy podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sporządzenia umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu:

Do udziału w przetargu są dopuszczeni oferenci, którzy:

1)  znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przystąpienie do umowy sprzedaży;

2)  wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i nie mają w stosunku do nich żadnych zaległości;

3) wnieśli wadium w terminie i wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta nabycia nieruchomości gruntowych obręb   12–Zieleniewo” w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, I piętro, Sekretariat.

9. Pisemna oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

10. Przewiduje się możliwość wizytowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po wcześniejszym ustaleniu terminu w okresie publikacji.

11. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Konrad Kupiński , tel. 608 575 733, tel. 91 48 61556 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

b) Agnieszka Tomaszewska, Tel. 91 61 556 wew. 118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

12. Termin i miejsce jawnej części przetargu: Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 05 stycznia 2017 o godz. 12.30 w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3, Sala Konferencyjna. Z czynności przebiegu części jawnej przetargu komisja przetargowa sporządza protokół. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają kolejne postąpienia, które wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł. / słownie: sto tysięcy złotych / od ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez komisję przetargową.

14. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

a) Wysokość wadium ustala się na kwotę:  500.000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy  złotych 00/100).

b) Wadium może być wnoszone wyłącznie środkami pieniężnymi PLN,

c) Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank PBK o/Szczecin   nr 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003, w takim terminie, aby wpłynęło na rachunek bankowy WFOŚiGW w Szczecinie najpóźniej w dniu 04 stycznia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

d) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania, zamknięcia lub unieważnienia. Wypłata wadium nastąpi na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

e) Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

15. Koszty umowy notarialnej, opłat wieczysto-księgowych, podatków itp. ponosi nabywca.

16. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia jednorazowo wraz z należnym podatkiem VAT, najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (podpisania aktu notarialnego), określonym przez Kancelarię Notarialną wskazaną przez Prezesa Funduszu. Za dzień wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie określonym przez organizatora przetargu – wadium ulega przepadkowi.

18. Zarządowi WFOŚiGW w Szczecinie przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty uczestników przetargu:

1. Odpis dowodu tożsamości osoby fizycznej lub w przypadku osób prawnych aktualny (ostatni miesiąc) wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON. 

2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika / dokument pełnomocnictwa /. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka.

3. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym, w tym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, że jest mu on znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

4. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla uczestniczenia w przetargu.

6. Dowód wpłaty wadium.

7. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie wygrania/odwołania/unieważnienia przetargu.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie1568 Kb2016-11-30 13:42
Pobierz plik (opis_nieruchomosci.pdf)Opis nieruchomości996 Kb2016-11-30 13:42
Pobierz plik (wyrys_studium_uwarunkowan.pdf)Wyrys ze studium uwarunkowań647 Kb2016-11-30 13:43
Pobierz plik (formularz_oferty.doc)Formularz oferty35 Kb2016-11-30 13:43
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-11-30 13:43
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2019-03-12 09:17Data opublikowania: 2016-11-30 13:43
Liczba odsłon: 1029Historia zmian