Opublikowano: 02 listopad 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Radca Prawny  (2 etaty)
Nr sprawy: BS/07/2018

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) bieżąca pomoc prawna dla Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, w szczególności w zakresie stałego doradztwa prawnego związanego z podejmowanymi aktami, opiniowaniem przedstawianych zagadnień prawnych, oceną formalno - prawną dokumentacji sporządzanej przez organy WFOŚiGW w Szczecinie;

2) obsługa prawna posiedzeń Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie, w szczególności w zakresie opiniowania pod kątem formalno - prawnym dokumentacji kierowanej na Radę Nadzorczą, uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie, przedstawianie Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie stanowisk i opinii prawnych;

3) opracowywanie opinii prawnych oraz stanowisk prawnych w sprawach związanych z bieżącą działalnością WFOŚiGW w Szczecinie, w tym w szczególności:

- w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i innych związanych z ochroną środowiska,

- w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie udzielanych dofinansowań ze środków krajowych,

- w sprawach związanych z tworzeniem aktów prawa wewnętrznego,

- w sprawach z zakresu prawa pracy,

- w sprawach z zakresu zamówień publicznych,

- w sprawach odnoszących się do opiniowania rozwiązań systemowych WFOŚiGW w Szczecinie i poszczególnych działań Zarządu w świetle obowiązujących przepisów.

-tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów dot. działalności bieżącej WFOŚiGW w Szczecinie;

4)  zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i organami administracji, w tym organami kontroli (w szczególności przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową, Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych);

5) doradztwo w negocjacjach z partnerami WFOŚiGW w Szczecinie oraz beneficjentami dofinansowania ze środków krajowych, w szczególności w zakresie stosowanych zabezpieczeń wykonania umowy i ich zmian;

6) nadzór i doradztwo prawne w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie udzielanych dofinansowań w ramach programów współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

7) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną WFOŚiGW w Szczecinie i niezwiązanych z wdrażaniem funduszy unijnych lub innych środków zagranicznych.

Wymagania niezbędne:

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) posiadać wyższe wykształcenie prawnicze,

b) posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (wpis na listę radców prawnych),

c) posiadać aktualny wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego,

d) co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny (przez doświadczenie rozumie się lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego) i w tym okresie:

  • świadczenie w przeciągu 12 miesięcy przed terminem naboru na stanowisko pracy stałych usług prawniczych na rzecz instytucji ochrony środowiska polegających na świadczeniu bieżącej pomocy prawnej w siedzibie instytucji ochrony środowiska obejmującej w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu projektów aktów prawnych, występowania przez sądami i urzędami lub innymi podmiotami w charakterze pełnomocnika.
  • świadczenia przez okres minimum 3 lat stałej pomocy prawnej na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego polegających na świadczeniu bieżącej pomocy prawnej w siedzibie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obejmującej w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów aktów prawnych, występowanie przez sądami i urzędami lub innymi podmiotami w charakterze pełnomocnika;

Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy,
  3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Radca Prawny  (Nr sprawy: BS/07/2018)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 listopada 2018 r. do godz. 15:30.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-bs-07-2018.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych125 Kb2018-11-02 12:18
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-11-02 12:18
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): -
Dokument aktualizacji: -Data opublikowania: 2018-11-02 12:18
Liczba odsłon: 22Historia zmian