Opublikowano: 04 grudzień 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków(cały etat) w Biurze Koszalin
Nr sprawy: BK/08/2018

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników Biura WFOŚiGW w Koszalinie;
 2. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy w Biurze Koszalin;
 3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Koszalin;
 4. wykonywanie zadań związanych z obsługą wniosków i umów dofinansowania ze środków krajowych, w zakresie nadzoru w Biurze Koszalin;
 5. nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie na posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej;
 6. nadzór nad zawieraniem umów dofinansowania;
 7. akceptacja dyspozycji płatniczych w ramach realizowanych umów;
 8. bieżące monitorowanie i informowanie Zarządu o nieprawidłowościach w realizacji umów dofinansowania;
 9. nadzór nad sporządzaniem miesięcznych planów kontroli oraz nadzór nad prowadzeniem kontroli zadań zgodnie z wytycznymi w tym zakresie w Biurze Koszalin;
 10. udział w opracowywaniu projektów:  strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, listy przedsięwzięć priorytetowych, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonania tych planów;
 11. nadzór nad opracowywaniem analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz analiz i ocen ekologicznej efektywności działań Funduszu;
 12. prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej w zakresie możliwości dofinansowania projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie  wyższe magisterskie;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych, w tym minimum 3-letni staż pracy  na stanowiskach kierowniczych;
 3. znajomość zagadnień ochrony środowiska;
 4. znajomość zagadnień z zakresu pomocy publicznej;
 5. znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o finansach publicznych
 6. zdolności redakcyjne;
 7. odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań;
 8. obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności : prawo, ekonomia lub administracja.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.
 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków (cały etat) w Biurze Koszalin (Nr sprawy: BK/08/2018)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 grudnia 2018 r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-bk-08-2018.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych126 Kb2018-12-04 13:31
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-12-04 13:31
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): -
Dokument aktualizacji: -Data opublikowania: 2018-12-04 13:31
Liczba odsłon: 22Historia zmian