Opublikowano: 02 marzec 2009
 

 Informujemy, że w dniu 24.10.2008 o godz. 10.30 w siedzibie WFOŚiGW Szczecinie,
ul. Solskiego 3 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Zieleniewo,  gmina Kobylanka.

W związku z brakiem postąpienia przetarg nie został rozstrzygnięty.

 
______________________________________________________________
 
OGŁOSZENIE   
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 w Szczecinie, ul. Solskiego 3 
o g ł a s z a 

 

 - KW SZ1T/00099082/1, 
 - KW SZ1T/00093322/4, 
 - KW SZ1T/00093321/7, 
 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział.  

 
I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU
Nieruchomość, dla której prowadzone są księgi wieczyste:
KW SZ1T/00099082/1; KW SZ1T/00093322/4; KW SZ1T/00093321/7;

zostanie sprzedana jako całość. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.030.714,00 - zł netto (dwanaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset czternaście zł.). Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. 
Informujemy, że z dniem 01.01.2004r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. W/w nieruchomość w czasie ważności planu posiadała zapis: “UT- tereny urządzeń obsługi ludności w zakresie turystyki i rekreacji oraz innych obiektów i urządzeń usług towarzyszących – do dalszego użytkowania z możliwością wprowadzenia uzupełnień, pod warunkiem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zieleń wysoka – do bezwzględnego zachowania.”
W dniu 04.12.2001r. przyjęto Uchwałę Rady Gminy w Kobylance  nr XXXVI/238/01 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. Wyżej wymienione działki w studium położone są w obszarze  terenów zabudowanych – zabudowa rekreacyjna z utrzymaniem kierunku rozwoju wypoczynkowo – rekreacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że w trakcie jest opracowywana zmiana studium, zgodnie z którą dla obszaru objętego ww działkami będą uszczegółowione zasady zagospodarowania terenu. Według tych założeń dla przedmiotowego obszaru będą przyjęte następujące strefy funkcjonalno -przestrzenne:
Dla działek od nr 232/4 do nr 232/95 – strefa zabudowy mieszkaniowej,
Dla działki nr 232/100 – strefa zabudowy usługowej (hotel) z dominantą przestrzenną,
Dla działek nr 232/101 i 232/102 – strefa usługowo – parkowa.
Dla przedmiotowego obszaru będzie ustalony obowiązek sporządzania planu miejscowego zgodnego z ustaleniami w studium.
 

II. WARUNKI PRZETARGU

1. Przetargiem objęta jest nieruchomość opisana w punkcie I.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,- zł (jeden milion zł.) na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Banku Ochrony Środowiska O/Szczecin nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny zakupu, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy kupna, przepadnie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie. Wadium oraz należność za zakupioną nieruchomość winny być wpłacone wyłącznie środkami pieniężnymi PLN. Wadium uczestnika przetargu, który nie wygra przetargu zostanie mu zwrócone w ciągu 3 dni po przetargu.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24.10.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, sala 001. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Przetarg może być uznany za ważny bez względu na liczbę uczestników jeśli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Z uwagi na to, że gmina Kobylanka ma prawo pierwszeństwa kupna wymienionej nieruchomości, z uczestnikiem przetargu, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa warunkowa.

5. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia jednorazowo wraz z należnym podatkiem VAT, najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia warunkowej umowy kupna – sprzedaży (podpisania aktu notarialnego), określonym przez Kancelarię Notarialną wskazaną przez Prezesa Funduszu. Za dzień wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

6. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.  
7. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym nabywcy przez sprzedającego.

8. Informacji w sprawie przedmiotu sprzedaży udziela:
Gabriel Suchodolski, tel. (091) 48-615-56 lub 48-615-58
(fax (091) 48-615-57 – czynny całą dobę).

 

 III. Wymagane dokumenty uczestników przetargu:

 

  1. odpis dowodu tożsamości osoby fizycznej albo w przypadku osób prawnych aktualny (ostatni miesiąc) wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON. 

   2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
   Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka.

   3. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym, w tym
   stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, że jest mu on znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

   4. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

   5. W przypadku podmiotów zagranicznych i cudzoziemców: odpowiednie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).

   6. Dowód wpłaty wadium.

7. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie wygrania przetargu.

Pobierz wyciąg z operatu szacunkowego nr 1 – działka nr 232/102 - operat_1.pdf
Pobierz wyciąg z operatu szacunkowego nr 2 – działka nr  232/100 i 232/101 - operat_2.pdf
Pobierz wyciąg z operatu szacunkowego nr 3 – działka nr 232/4 do nr 232/95 -  operat_3.pdf 

 Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 03-10-2008

___________________________________________________________________

 

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-02 13:22
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:41Data opublikowania: 2009-03-02 13:22
Liczba odsłon: 1696Historia zmian