Opublikowano: 24 czerwiec 2009

ZE WZGLĘDU  NA BRAK OFERT, PRZETARG NIE ZOSTAŁ ROZTRZYGNIĘTY.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W SZCZECINIE

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 Tel. (091) 4861556, fax (091) 4861557
 o g ł a s z a    p r z e t a r g   p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż osobowego samochodu typ:
OPEL OMEGA B 2.0i kat. Nr rej. ZS 0798M rok produkcji 1999, przebieg 289666 km
 
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Funduszu. Cena wywoławcza wynosi 6.200 zł. brutto (słownie złotych: sześć tysięcy dwieście).    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto sprzedającego w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział
w Szczecinie, ul. Storrady 1 nr 771540 1085 2001 5310 7451 0008
do dnia 14.07.2009r. (decyduje data uznania rachunku sprzedającego).

Oferta powinna zawierać

- imię, nazwisko, adres,
- nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wpisem z rejestru sadowego lub ewidencji oraz z upoważnieniem dla osób mających reprezentować oferenta w przetargu
i podpisać umowę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
- kserokopię dowodu opłacenia wadium,
- oświadczenie o numerze konta, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
 
Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, w dniach: 13 i 14.07.2009 r.
w godz. 8.00 – 12.00.
 
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest podpisać umowę w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Po tym terminie oferta przestaje wiązać strony. Oferent, który nie dokona zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
 
W przypadku złożenia równorzędnych oferty o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje – kierownik administracyjny Gabriel Suchodolski, nr tel. kom.
0662-081-500 w godz. 8.00 – 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG”

w sekretariacie sprzedającego do 14.07.2009 r. do godz. 15.00.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-06-24 15:06
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2009-06-24 15:06
Liczba odsłon: 1753Historia zmian