Opublikowano: 12 lipiec 2012
 

Szczecin: Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 248848 - 2012
Data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające do 20 % całości zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.34.10.00-6, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej 3 dostawy obejmujące swoim zakresem opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawę wydawnictw, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto oraz dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto i udokumentuje to poprzez podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane należycie.
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował co najmniej: a) jednym grafikiem posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowania projektów graficznych oraz składu DTP; b) edytorem/korektorem/redaktorem posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie korekty, redakcji i adjustacji tekstów;
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował co najmniej: a)jednym grafikiem posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowania projektów graficznych oraz składu DTP; b) edytorem/korektorem/redaktorem posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie korekty, redakcji i adjustacji tekstów;
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe na kwotę 80 000 złotych lub zdolność kredytową na kwotę 80 000 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
        informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 3 SIWZ; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale VIII pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział X pkt 1 SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 4) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 5) zaakceptowany wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, załączniki nr 4 i 5 do SIWZ; 6) dowód wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą robót, w
zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2) za zgodą Zamawiającego:
a)możliwość zmiany podwykonawcy, b)zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem, że będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 202.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 09:00, miejsce: WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, sekretariat pok. 206.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (siwz.pdf)1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia4259 Kb2012-07-12 13:08
Pobierz plik (zalacznik_nr_1.doc)2. Załąznik nr 140 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_1a.doc)3. Załącznik nr 1a52 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_2.doc)4. Załącznik nr 232 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_3.doc)5. Załącznik nr 334 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_umowa.pdf)6. Załącznik nr 4 - umowa643 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_5.pdf)7. Załącznik nr 5934 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_6.pdf)8. Załącznik nr 6927 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_7.doc)9. Załącznik nr 738 Kb2012-07-12 13:07
Pobierz plik (zalacznik_nr_8.doc)10. Załącznik nr 834 Kb2012-07-12 13:06
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2012-07-12 16:45
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2012-07-12 14:46
Liczba odsłon: 1469Historia zmian