Opublikowano: 27 maj 2013

Świadczenie usługi cateringowej w postaci dostarczenia posiłków podczas Gali z okazji 20-lecia WFOŚiGW w Szczecinie dla 250 osób

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartośćprzekracza wyrażonąw złotych kwotę2.000 złnetto w przypadku zamówieńfinansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 złnetto w przypadku zamówieńfinansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1. Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Świadczenie usługi cateringowej w postaci dostarczenia posiłków podczas Gali z okazji 20-lecia WFOŚiGW w Szczecinie dla 250 osób w dniu 5 czerwca 2013 r. w godzinach 13:00 -16:00 w Teatrze Polskim przy ul. Swarożyca 5 w Szczecinie. Specyfikacja w załączniku w formacie .pdf

3. Termin wykonania zamówienia: 5 czerwca 2013 w godz. 13:00 -16:00

4. Warunki, jakie musząspełnićwykonawcy ubiegający sięo udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeńlub dokumentów, jakie majądostarczyćwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie siękierowałprzy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100 % cena

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Beata Andrzejewska , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 113,e-mail: beata.andrzeiewska@wfos.szczecin.p|

8. Termin, miejsce i forma lub postaćskładania oferty :

Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 29.05.2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogąelektronicznąna adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługę cateringową w dniu 5 czerwca 2013." Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-05-27 22:09
Dokument utworzył(a): Zbigniew HutyraDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:52Data opublikowania: 2013-05-27 22:09
Liczba odsłon: 1507Historia zmian