Opublikowano: 08 październik 2013
 Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Wymagany termin zakończenia badania do 31.01.2014r.
Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie bilansu” na adres:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2013r. do godz. 15:00.  Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Witolda Maziarczyka, Tel. 91 486-15-56; 58 wew. 104 w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00
 
Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  5. Informację o doświadczeniu w zakresie audytu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  6. Określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach,
  7. Oświadczenie o akceptacji warunków terminu zakończenia badania.
 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-10-08 11:16
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:53Data opublikowania: 2013-10-08 11:16
Liczba odsłon: 1339Historia zmian