Opublikowano: 05 luty 2014

Szczecin, 05.02.2014     
 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na przygotowanie i emisję cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2014.

1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2014 w stacji radiowej o zasięgu dawnego województwa koszalińskiego ( powiaty : białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, świdwiński, sławieński, słupski, bytowski, człuchowski, wałecki ).
3. Wymagania :
1. Audycje ukażą się w trzeci piątek lutego 2014 oraz w każdy drugi piątek miesiąca, począwszy od marca 2014 r. do grudnia 2014 r.
2. Tematyka audycji będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym, co najmniej 7 dni przed opublikowaniem audycji lub w uzasadnionych przypadkach do 1 dnia przed terminem opublikowania audycji.
3. Audycja radiowa będzie trwała co najmniej 5 minut w czasie ciągłym, bez przerywania blokami reklamowymi i innymi zapowiedziami oraz  komunikatami.
3. Audycje będą emitowane w najlepszym czasie antenowym stacji .
4.Wykonawca - Stacja radiowa, w której będą emitowane audycje radiowe musi mieć zasięg dzienny co najmniej 80 tys. osób, zasięg tygodniowy co najmniej 300 tys. osób oraz średni czas słuchania co najmniej 100 min. (na podstawie danych z badań radiowych Radio Track realizowanych przez Instytut Badawczy SMG/KRC Millward Brown Poland SA na zamówienie Komitetu Badań Radiowych w miesiącach październik-grudzień 2013 r. ).
5. Wykonawca wyemituje w stacji radiowej nie mniej niż 5 razy spot autopromocyjny zapraszający na każdą z audycji cyklu dotyczącego promowania ekologii oraz działań i projektów realizowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie – emisje w tygodniu poprzedzającym.
6.Wykonawca umieści informację o realizowanych audycjach na swojej stronie internetowej wraz z informacją o współprodukcji audycji z Zamawiającym.
7. Zamawiający  zobowiązuje się do pomocy w przygotowaniu audycji wymienionych poprzez przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia oraz innej możliwej do udzielenia pomocy merytorycznej.
8. Wykonawca na początku i końcu każdej audycji wymienionej oraz w zapowiedziach oraz w spotach autopromocyjnych wyemituje informację o następującej treści: „Audycja powstała we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.
9. Każdorazowo po emisji audycji, Wykonawca prześle na adres mailowy Zamawiającego plik z nagraniem audycji, celem umieszczenia kopii na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik do szacowania wartości zamówienia w formie pisemnej musi być złożona do dnia 07.02.2014 r. do godz. 15:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać wszystkie koszty przygotowania i emisji audycji. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przygotowanie i publikację audycji radiowych w roku 2014.” Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Do pobrania:
  1. Ogłoszenie - szacowanie wartości zamówienia (.pdf)
  2. Załącznik - oferta cenowa (.pdf)
  3. Załącznik - oferta cenowa (.docx)
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-02-05 19:55
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 10:03Data opublikowania: 2014-02-05 19:59
Liczba odsłon: 1120Historia zmian