Opublikowano: 24 listopad 2014

Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 8 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa obejmuje opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 8 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych w formacie cała strona ( rozmiar zbliżony do A4) oraz w pełnym kolorze w roku 2015 w miesiącach luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

Wymagania:
1. Miesięcznik musi ukazywać się w nakładzie minimum 5.000 egz.
2. Zamieszczanie ogłoszeń i artykułów następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń (w postaci e-maila) przekazanych Wykonawcy. Każdorazowo Wykonawca musi potwierdzać przyjęcie zlecenia.
3. W wydaniu, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia i artykuły prasowe nie będą przeważały treści o charakterze sensacji i skandalu.
4. Zamawiający wymaga, aby publikacja była zamieszczana bez stosowania niestandardowych formatów.
5. Teksty ogłoszeń i artykułów będą zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych miesięcznika.
6. Przewidywane terminy ogłoszeń prasowych/artykułów sponsorowanych:
1 artykuł sponsorowany/ogłoszenie w miesięczniku posiadającym zasięg terenu województwa zachodniopomorskiego o nakładzie co najmniej 5 tys. egzemplarzy, w miesiącach luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień roku 2015, co daje łączną ilość 8 artykułów.
7. Ogłoszenia i artykuły będą publikowane w pełnym kolorze.
8. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści oraz zdjęć 4 artykułów/ ogłoszeń odpowiada Zamawiający. Za przygotowanie 4 artykułów/ogłoszeń wraz ze zdjęciami odpowiada Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Za przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych w przypadku artykułów/ogłoszeń współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko ), skład komputerowy oraz publikację na zasadach określonych w umowie odpowiada Wykonawca.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń i artykułów prasowych nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą publikacji, a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do godziny 09.00. W przypadku przygotowania artykułów przez Wykonawcę, przedstawi on Zamawiającemu tekst artykułu/ogłoszenia na 5 dni roboczych przed planowaną datą publikacji.
11. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia/artykułu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą publikacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt, najpóźniej na 2 dni robocze przed publikacją ogłoszenia/artykułu do godz. 9.00,
a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do 15:00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń/artykułów zgodnej
z wytycznymi Zamawiającego.
12. Forma graficzna ogłoszenia/artykułu będzie każdorazowo konsultowana z upoważnioną osobą
Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną gotowego do druku ogłoszenia/artykułu uwzględniającego przekazaną przez Zamawiającego lub opracowaną przez Wykonawcę zawartość merytoryczną. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych lub w szczególnych przypadkach 1 dnia roboczego przed planowaną publikacją do godz. 15:00 od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty ogłoszenia.
13. Wykonawca każdorazowo oznaczy artykuł/ogłoszenie logotypem WFOŚiGW w Szczecinie. Dodatkowo w przypadku współfinansowania artykułu/ogłoszenia ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko logo WFOŚiGW w Szczecinie, logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
3. Termin wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2015

4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 100 % cena

7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 „Oferta cenowa_ogłoszenie
o zamówieniu publ._miesięczniki_2015” w formie pisemnej musi być złożona do dnia 01.12.2014 r. do godz. 10:00 w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać wszystkie koszty przygotowani, składu oraz druku ogłoszenia/artykułu sponsorowanego Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym1304 Kb2014-11-24 10:55
Pobierz plik (Zalacznik_nr 1-oferta_cenowa_ogloszenie_o_zamowieniu_publ.-miesieczniki_2015.doc)Załącznik nr 1 - oferta cenowa39 Kb2014-11-24 11:32
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-11-24 10:59
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-01-25 22:48Data opublikowania: 2014-11-24 10:59
Liczba odsłon: 835Historia zmian