Opublikowano: 21 grudzień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.        Opis przedmiotu zamówienia :grupowa nauka języka angielskiego dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie ( w siedzibie zamawiającego – biuro ul. Solskiego 3 oraz biuro ul. Jagiellońska 32U/5 oraz w siedzibie szkoły językowej ) oraz indywidualna nauka języka angielskiego w siedzibie zamawiającego w roku 2016:

A.  biuro ul. Solskiego 3 :  3 grupy zaawansowania ( od 5 do10 osób ) odbywające się 2x w tygodniu przez 40 tygodni ( ok. 30 osób łącznie ) – około 240 zajęć,

biuro ul. Jagiellońska 32U/5 : 2 grupy zaawansowania (od 5 do 10 osób) odbywające się 2x w tygodniu przez 40 tygodni ( ok. 20 osób łącznie ) – około 160 zajęć,

łącznie zajęć w siedzibach zamawiającego:  400,

B. zajęcia indywidualne w siedzibie zamawiającego w Szczecinie ul. Solskiego 3 : 1 osoba odbywająca naukę 2x w tygodniu przez 40 tygodni – około 82 zajęcia

C. zajęcia w grupie w siedzibie szkoły językowej w Szczecinie w godzinach popołudniowych( po godz. 17:00 ) : do 8 osób odbywających naukę ( grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób )

D.  nauka w siedzibie zamawiającego odbywa się w godzinach między 8:00 – 15:00, nauka w siedzibie szkoły językowej odbywa się od godz. 17:30.

E. czas trwania zajęć : 50-60 min.,

3.     Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie  11.01.2016 r. – 23.12.2016 r.  z wyłączeniem okresu 27.06.2016 r. - 04.09.2016 r. ( 40 tygodni ).

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  :

A.  Szkoła językowa musi mieć swoją placówkę na terenie Szczecina.

B. Szkoła musi być zapewnić możliwość przeprowadzenia dla pracowników uczestniczących                         w zajęciach  egzaminów TELC w licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym, wraz z przygotowaniem do odbycia egzaminu. Pracownicy sami będą pokrywać koszty związane z przystąpieniem do egzaminu.

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

-  oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56 wew. 118,
e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na naukę języka angielskiego”, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dzień składania ofert: 29.12.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (adres jak pkt. 1), pok. 11

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.       Termin związania ofertą :

30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1364 Kb2015-12-21 11:47
Pobierz plik (formularz_cenowy.doc)Formularz cenowy85 Kb2015-12-21 11:48
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Wzór umowy597 Kb2015-12-21 11:50
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-12-21 11:47
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-01-27 13:00Data opublikowania: 2015-12-21 11:47
Liczba odsłon: 950Historia zmian