Opublikowano: 28 lipiec 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2.    Opis przedmiotu zamówienia :

Remont łazienek w lokalu biurowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 32U/5 – biuro RPO.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym

3.    Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane do 40 dni od podpisania umowy.

4.    Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

- oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 4861556 wew. 118, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego, do dnia 05.08.2016 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na remont łazienki”

9.      Termin związania ofertą :

30 dni od terminu składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu774 Kb2016-07-28 16:09
Pobierz plik (zal_1_opz.doc)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia89 Kb2016-07-29 09:04
Pobierz plik (zal_2_rzuty_pomieszczen.pdf)Załącznik nr 2 - rzuty pomieszczeń662 Kb2016-07-28 16:10
Pobierz plik (zal_3_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy90 Kb2016-07-29 09:04
Pobierz plik (zal_4_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 4 - wzór umowy207 Kb2016-08-01 09:07
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-07-28 16:14
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-08-22 12:19Data opublikowania: 2016-07-28 16:14
Liczba odsłon: 743Historia zmian