Opublikowano: 15 luty 2017

Świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Koszalinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/234/0003/17

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Koszalinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce świadczenia usługi:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro w Koszalinie
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.       Czas trwania umowy: 12 miesięcy,

2.       Rozpoczęcie świadczenia usługi: 1 marca 2017 r.,

3.       Parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 50/50 Mb,

4.       Ilość stałych adresów IP: 1,

5.       Operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-      oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 22.02.2017 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Usługa dostępu do internetu – biuro Koszalin”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu479 Kb2017-02-15 12:31
Pobierz plik (zal_1_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy36 Kb2017-02-15 12:28
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2017-02-15 12:28
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2017-03-13 15:25Data opublikowania: 2017-02-15 12:28
Liczba odsłon: 738Historia zmian