Opublikowano: 12 październik 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.    Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin .

2.    Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup energii elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do biura Funduszu w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111,  75-900 Koszalin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia:
Dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydanej przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena 100 %

7.      Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Konrad Kupiński specjalista ds. Organizacyjnych  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 91 486 15 56 wew.120

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na załączniku nr 2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu. Oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną i zawierać całkowitą cenę brutto wykonania zamówienia. Ofertę należy złożyć  w sekretariacie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 ( pok.nr 11) lub przesłać pocztą do dnia 17.10.2018  do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta zakupu energii elektrycznej do  biura Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111 75-900 Koszalin.”.

9. Termin związania ofertą :

30 dni.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu426 Kb2018-10-12 13:17
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia192 Kb2018-10-12 13:18
Pobierz plik (zal_2_formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy31 Kb2018-10-12 13:18
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-10-12 13:36
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-11-13 12:39Data opublikowania: 2018-10-12 13:36
Liczba odsłon: 330Historia zmian