Opublikowano: 15 październik 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

2.    Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3.     Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak.

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: brak.

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Najniższa cena.

7.       Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Kupiński- Specjalista ds. Organizacyjnych  tel. (91) 486 15 56 wew.120, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie WFOSiGW w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Zakup i dostawa środków czystości.”
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.       Termin związania ofertą : 30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu290 Kb2018-10-15 21:24
Pobierz plik (zal_1_zestawienie_srodkow_czystosci.pdf)Załącznik nr 1 - zestawienie środków czystości550 Kb2018-10-15 21:24
Pobierz plik (zal_2_formularz_cenowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz cenowy30 Kb2018-10-15 21:24
Pobierz plik (zal_3_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy194 Kb2018-10-15 21:25
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-10-15 21:25
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-11-13 12:39Data opublikowania: 2018-10-15 21:25
Liczba odsłon: 346Historia zmian