Opublikowano: 19 październik 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2.     Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

3.       Termin wykonania zamówienia:
Usługa będzie świadczona przez okres od 31.10.2018r. do 31.10.2020r.

4.       Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ma posiadać zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481  z pózn.zm.) lub został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.

5.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z pózn.zm.) lub  wpis do rejestru operatorów pocztowych.

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena

90%

2.

Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

10%

 

Suma

100%

Kryterium – cena, oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

                                                   Cena oferty najniższej brutto

             Kryterium cena    =      ---------------------------------------  x  100  x 90%

                                        Cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w ww. kryterium wynosi 90.

Kryterium - Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym.

Oferty zostaną ocenione wg następującej zasady

Element  podlegający ocenie

Liczba punktów

możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych

8 pkt

brak możliwości śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych

0 pkt

możliwość śledzenia paczek

2 pkt

brak możliwości śledzenia paczek

0 pkt

Razem:

10 pkt

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium możliwości śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym. Maksymalna ilość uzyskanych w w/w kryterium punktów wynosi 10. Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego w/w kryteria:

P = C + M

przy czym:

P – całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
M – liczba punktów uzyskanych w kryterium Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyska największą liczbę punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.       W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail).
Konrad Kupiński- Specjalista ds. Organizacyjnych  tel. (91) 486 15 56 wew.120, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2a do dnia 26.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie WFOSiGW w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – świadczenie usług pocztowych”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.       Termin związania ofertą:

30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. 
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  4. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom/osobom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
  7. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu561 Kb2018-10-19 12:37
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia267 Kb2018-10-19 12:37
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy38 Kb2018-10-19 12:37
Pobierz plik (zal_2a_kalkulacja_cenowa.xls)Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa63 Kb2018-10-19 12:38
Pobierz plik (20181025_pytania_odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi z 25.10.2018 r.930 Kb2018-10-25 15:05
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-10-19 12:43
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-11-13 12:40Data opublikowania: 2018-10-19 12:43
Liczba odsłon: 284Historia zmian