Opublikowano: 13 listopad 2018

Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za lata 2018 – 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2018 – 2019.

Wymagany termin zakończenia badania: do 15 marca roku następnego po roku badanym.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie bilansu” na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018r. do godz. 13:00.  Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Witolda Maziarczyka Tel. 91 486-15-56; 58 wew. 104  w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  5. Informację o doświadczeniu w zakresie audytu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  6. Określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach – w podziale na poszczególne lata,
  7. Oświadczenie o akceptacji warunków terminu zakończenia badania.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-11-13 12:38
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-11-23 14:39Data opublikowania: 2018-11-13 12:38
Liczba odsłon: 256Historia zmian