Opublikowano: 09 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZO/AS/221/003/19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją depozytora kluczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce dostawy i instalacji:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 będący formularzem oferty technicznej. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.

3.    Termin wykonania zamówienia:

do 15 lutego 2019 r.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

nie dotyczy

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) poprzez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia, uzupełnienie kolumny „Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę,” w sposób analogiczny do kolumny „Konfiguracja minimalna Zamawiającego” oraz wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 2). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Oferta – depozytor kluczy”.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu488 Kb2019-01-09 13:41
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia315 Kb2019-01-09 13:43
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.pdf)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy160 Kb2019-01-09 13:45
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2019-01-09 13:46
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2019-01-14 15:22Data opublikowania: 2019-01-09 13:46
Liczba odsłon: 179Historia zmian