Opublikowano: 16 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto
w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia: w ciągu maksymalnie 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)    Zdolność techniczna - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa zamówienia na dostawę gadżetów promocyjnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto dla dwóch zamówień.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia
i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

a)    Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawca powinien zamieścić w formularzu Wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

b)   oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

                                               Cena – 100%

a)    Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Cena – 100%

Cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 100 pkt.

Waga kryterium – 100%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu / Cena ocenianej oferty) x 100 pkt.

b)   Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

c)    Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.

d)   Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert.

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji - tel. 91 486 15 56 wew. 142, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą Załącznik nr 2a oraz wykazem dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do dnia 24.01.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW
w Szczecinie”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (00. Ogloszenie o zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu348 Kb2019-01-16 13:28
Pobierz plik (Zal_1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia487 Kb2019-01-16 13:29
Pobierz plik (Zal_2. Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy52 Kb2019-01-16 13:29
Pobierz plik (Zal_2a. Kalkulacja cenowa.doc)Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa54 Kb2019-01-16 13:30
Pobierz plik (Zal_3_wykaz_dostaw_lub_uslug.doc)Załącznik nr 3 - wykaz dostaw lub usług39 Kb2019-01-16 13:30
Pobierz plik (Zal_4. Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 - wzór umowy272 Kb2019-01-16 13:30
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2019-01-16 13:30
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2019-01-29 14:34Data opublikowania: 2019-01-16 13:30
Liczba odsłon: 132Historia zmian