Opublikowano: 24 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/0424/0001/19

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie.

Szczegółowy opis ZSI oraz zakres świadczonej usługi został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia: 1 lutego 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)    posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – ZSI;

b)   posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP - wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu oprogramowania typu ERP w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

a)    dokument potwierdzający posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – Zintegrowany System Informatyczny;

b)   dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP z podaniem wartości, terminu realizacji, przedmiotu, danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie - minimalny okres świadczenia usługi: 12 miesięcy.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486-15-56 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Oferta – nadzór serwisowy ZSI”.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2019 r. do godz. 11:00  osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu518 Kb2019-01-24 10:46
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia138 Kb2019-01-24 10:46
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.pdf)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy175 Kb2019-01-24 10:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2019-01-24 10:47
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2019-01-29 14:35Data opublikowania: 2019-01-24 10:47
Liczba odsłon: 79Historia zmian