Opublikowano: 11 marzec 2011


Organizacja spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniach 18 - 21 maja 2011 r.
Numer ogłoszenia: 80335 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
 
BS/ZFES/AF/203/1/2011
 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, tel. 091 486 15 56; 58 fax 091 486 15 57
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Organizacja spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniach 18 - 21 maja 2011 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
A. Liczba uczestników spotkania.
150 osób
B. Warunki hotelowe w Międzyzdrojach.
1. Wynajęcie przez wykonawcę hotelu z noclegiem dla 150 osób, w 20 pokojach jednoosobowych i 130 pokojach dwuosobowych, ze śniadaniem z dnia 18 na 19 maja 2011 r., spełniającego wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kategorii (trzech gwiazdek) według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
2. Hotel musi posiadać restaurację na miejscu.
3. W dniu 18 maja 2011 r. w hotelu kolacja dla 150 osób wskazanych przez Zamawiającego. Kolacja musi składać się z zupy, mięs (drobiu, karkówki, kaszanki ) pieczonych na grillu, napoi (woda, herbata), pieczywa, sałatki, warzyw (ogórek, pomidor) musztardy, ketchupu.
C. Warunki dla sali konferencyjnej w wynajętym przez wykonawcę hotelu w Międzyzdrojach
Wynajęcie sali konferencyjnej dla co najmniej 150 osób wraz z następującym wyposażeniem:
1) w dniu 19 maja 2011 r. w godzinach od 10.00 do 17.00:
a) dwa rzutniki multimedialne, w tym jeden zapasowy (awaryjny),
b) cztery mikrofony bezprzewodowe, w tym dwa zapasowe (awaryjne) z nagłośnieniem,
c) ekran
d) na sali konferencyjnej 150 krzeseł z miękkim siedzeniem i oparciem, w tym 10 krzeseł ustawionych przodem do pozostałych gości (tzw. stół prezydialny); na stole prezydialnym ustawiona woda mineralna gazowana i niegazowana oraz szklanki dala każdej z osób zasiadających za stołem prezydialnym.
2) w dniu 19 maja 2011 r. w godzinach od 12.00 do 15.00. (Konwent Prezesów):
a) stół dla 30 osób ustawiony konferencyjnie – wszyscy wokół stołu,
b) na stole woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,25 ml, szklanki;
D. Tłumacz.
Co najmniej jeden tłumacz posiadający znajomość języka szwedzkiego, angielskiego i polskiego.
E. Obiad w wynajętym przez wykonawcę hotelu w Międzyzdrojach.
1. Obiad w dniu 19 maja 2011 r. dla 150 osób wskazanych przez Zamawiającego, w restauracji hotelowej, w formie bufetu. Obiad musi składać się z dwóch dań - zupy oraz bufetu (mięsa, ryby, sałatki, ziemniaki, makarony), oraz deseru w formie ciasta.
2. Ponadto dwa bufety kawowe dla 150 osób w dniu 19 maja 2011 r. Jednorazowo bufet kawowy powinien zawierać na osobę: filiżankę kawy rozpuszczalnej i herbaty, słodki poczęstunek oraz napój chłodzący w butelkach o pojemności 0,25l. Dodatkowo mleczko do kawy, cukier oraz słodzik.
F. Warunki transportu uczestników spotkania do promu w dniu 19.05.2011 r.
Zapewnienie minimum trzech autokarów mogących przewieźć liczbę 150 osób, w każdym kierowca posiadający wymagane prawem prawo jazdy. Każdy autokar musi posiadać parametry techniczne umożliwiające wjazd i poruszanie się po terytorium Szwecji.
G. Wymagania dla terminalu promowego.
Wykonawca zapewni miejsce na terminalu promowym do przechowania części bagażu dla 150 osób.
H. Wymagania dla pobytu na promie w czasie podróży do Szwecji.
1. Wynajem kabin noclegowych 2. lub 4. osobowych na promie dla 150 osób z 19/20.05 oraz z 20/21.05.2011 r.
2. Organizacja uroczystej kolacji w restauracji na promie w dniu 19.05.2011 r. oraz 20.05.2011 r., w formie bufetu dla 150 osób, kolacja przy stołach, dwudaniowa, składająca się z dań zimnych (sałatek), dań gorących (mięsa wieprzowego, ryb, drobiu, warzyw) oraz deserów (sałatka owocowa, ciasto, sosy) w restauracji na promie.
3. Organizacja śniadania na promie w dniu 20.05.2011 r., śniadanie w formie bufetu . Prom powinien wypłynąć w godzinach wieczornych 19.05 2011 r., tak aby dopłynął do celu do Ystad w godzinach porannych, w dniu 20.05.2011r.
I. Pobyt w Szwecji.
1. Wynajem sal konferencyjnych oraz zapewnienie wykładowcy w Szwecji, na Uniwersytecie w miejscowości Lund w dniu 20.05.2011 roku; prelegent powinien referować na temat związany z gospodarką odpadową; powinien mieć kwalifikacje do tego celu; jednocześnie powinien być obecny tłumacz, który zapewni tłumaczenie z języka szwedzkiego na język polski; wszystkie koszty pokryje wykonawca zamówienia, konferencja powinna rozpocząć się najpóźniej o godzinie 10.00 a zakończyć około godziny 13.00.
2. Przerwa kawowa dla 150 osób w Szwecji, na Uniwersytecie w miejscowości Lund w dniu 20.05.2011 r.
3. Wizyta studyjna w Spalarni śmieci w Malmo (SYSAV) połączona z prezentacją spalarni przez osoby do tego upoważnione po stronie zakładu.
4. Wizyta w dzielnicy ekologicznej WESTERN HABOUR oraz BUNKEFLO RECYKLING CENTER.
5. Lunch w restauracji w Malmo dla 150 osób w dniu 20.05.2011 r., lunch serwowany przez kelnerów.
J. Wymagania dla pobytu na promie w czasie podróży do Polski.
1. Wynajem kabin noclegowych na promie dla 150 osób; kabiny 2 oraz 4 osobowe, dodatkowo min. 5 kabin jednoosobowych w dniu 20/21.05.2011r.
2. Organizacja uroczystej kolacji na promie w formie bufetu dla 150 osób , kolacja przy stołach, serwowana przez kelnerów, dwudaniowa, w restauracji na promie.
3. Organizacja śniadania na promie dla 150 - w dniu 20.05.2011 r., śniadanie w formie bufetu.
4. Prom powinien wypłynąć w godzinach wieczornych 20.05 2011 r., tak aby dopłynął do celu w godzinach porannych 21.05.2011r.
K. Zejście z promu - powrót do Szczecina
1. Zapewnienie odbioru rzeczy pozostawionych na terminalu oraz zapewnienie powrotu autokarami do Szczecina.
2. Zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników konferencji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55120000-7 (usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji)
55110000-4 (hotelarskie usługi noclegowe),
55300000-3 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków),
63500000-4 (usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej)
60610000-7 (usługi transportu promowego).
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 4
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w kwocie 7.200 zł
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie przewiduje tego warunku udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu tego warunków (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykaz wykonanych co najmniej 2 usług, z których każda polegała na organizacji szkolenia, konferencji, kurso - konferencji, seminarium lub przedsięwzięcia o podobnym charakterze dla co najmniej 50 osób, oraz każda o wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie przewiduje tego warunku udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie przewiduje tego warunku udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł, na wszystkie i jedno zdarzenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1)
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin, sekretariat (pok. 206, I piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011r. godzina 08:00. Miejsce i termin składania ofert: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin, sekretariat (pok. 206, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2011-03-11 09:24
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2011-03-11 09:24
Liczba odsłon: 4349Historia zmian