Opublikowano: 09 wrzesień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/0425/0002/15

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe urządzenie wraz z oryginalnymi akcesoriami dostarczanymi przez producenta, a opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia sprzętu w momencie jego dostarczenia do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie przed podpisaniem protokołu odbioru.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Warunek zamawiającego – maksymalny termin dostawy do 21 dni od podpisania umowy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 40 %

Koszty eksploatacyjne – 40 %

Termin wykonania dostawy – 20 %

Opis sposobu oceny ofert w kryterium cena - 40 %:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:

(C min : C o) x 40
gdzie 1 % = 1 pkt
gdzie: C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
C o - cena ogółem brutto ocenianej oferty

Opis sposobu oceny ofert w kryterium Koszty eksploatacji  – 40 %:

Wartość punktowa kosztów eksploatacji wyliczana będzie według wzoru:

(E min : E o) x 40
gdzie 1 % = 1 pkt
gdzie: E min - najniższe koszty eksploatacji  spośród ofert nieodrzuconych
E o – koszty eksploatacji ocenianej oferty

Uwaga: koszt eksploatacji brany pod uwagę w powyższym kryterium to kwota z tabeli 3 załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu pozycja RAZEM

Opis sposobu oceny ofert w kryterium termin wykonania dostawy – 20 %:

Wartość punktowa okresu gwarancji wyliczana będzie według wzoru:

(D min : Do ) x 20
gdzie 1 % = 1 pkt
gdzie: Dmin – najkrótszy termin wykonania dostawy ogółem spośród ofert nieodrzuconych
Do – termin wykonania dostawy oferty badane.

W związku z powyższym ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów, obliczana według wzoru:

C + E + D

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych).

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionym załączniku nr 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do dnia 17.09.2015 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu752 Kb2015-09-09 15:19
Pobierz plik (zal_1_sopz.doc)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 204 Kb2015-09-09 15:23
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy140 Kb2015-09-09 15:23
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_20150915.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 14.09.2015954 Kb2015-09-15 13:52
Pobierz plik (zal_1_sopz_modyfikacja.doc)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji198 Kb2015-09-15 13:54
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-09-09 15:29
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-10-02 15:40Data opublikowania: 2015-09-09 15:29
Liczba odsłon: 961Historia zmian